1403 خرداد 03 پنجشنبه
حداقل
 

 

دكتر احمد خالق نژاد طبري
رئيس انجمن

 

دكتر سيد جواد نصيري
معاون و دبير انجمن

 

دكتر هوشنگ پورنگ
خزانه دار

 

دكتر منصور شيخ
عضو هيئت مديره

 

دكتر مصطفي جابر انصاري
عضو هيئت مديره

 

دكتر محمود سعيدا
بازرس

 

دكتر مريم قوامي عادل
عضو علي البدل

 

دكتر محسن روزرخ
عضو علي البدل

 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن جراحان کودکان ایران است